NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/340/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie gabinetu stomatologicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm ) i art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991 r. Nr 91. poz. 408 z póź. zm. ) w związku z § 11 pkt. 1 c Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu.

Uchwała nr XLIV/340/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie gabinetu stomatologicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm ) i art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991 r. Nr 91. poz. 408 z póź. zm. ) w związku z § 11 pkt. 1 c Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu.


                                          Rada Miejska  w Lubrańcu
                                                 u c h w a l a :
 
                                                      §  1
 
Wyraża się zgodę Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu w sprawie wydzierżawienia sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem do gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Nowej 6 w Lubrańcu. na potrzeby prywatnej praktyki stomatologicznej.
 
                                                      §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec
                                                                                           
                                                      §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                        w Lubrańcu 
 
                                                                                    Ryszard Czynszak
 
 
 
                                               UZASADNIENIE
 
 
 
            Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 1991 r. Nr. 91, poz. 408 z póź. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 12, poz. 136 ) wynajem majątku trwałego wymaga przed podjęciem decyzji przez organ założycielski, jakim jest Rada Miejska w Lubrańcu, by swoja opinię i zasady wynajmu określiła Rada Społeczna SP ZOZ GiM w Lubrańcu.
Na posiedzeniu w dniu 25 października 2006 r. Rada Społeczna  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu pozytywnie zaopiniowała wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w sprawie wydzierżawienia sprzętu i aparatury medycznej znajdującego się  w  Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Nowej 6 na potrzeby prywatnej praktyki stomatologicznej prowadzonej przez Pana Łukasza Matuszaka. Pozytywną opinię Rada Społeczna SP ZOZ wyraziła po rozpatrzeniu wszystkich aspektów sprawy podejmując w tym zakresie uchwałę Nr XII/44/2006, w podjętej uchwale Rada Społeczna ustaliła zasady wydzierżawienia sprzętu i aparatury medycznej znajdującego się  w  Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Nowej 6.
1. Koszt  wydzierżawienia sprzętu i aparatury medycznej stanowić będzie suma czynszu dzierżawnego.
2.Dochody uzyskane z wydzierżawienia sprzętu i aparatury medycznej stanowić  będą dochody SP ZOZ G i M w Lubrańcu z przeznaczeniem na remonty sprzętu.

Upoważniono Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu  do zawarcia umowy ze stomatologiem Panem Łukaszem Matuszakiem na okres  jednego roku.  
 
        Powyższe zapisy znajdą swoje umocowanie w umowie, jaka zawarta zostanie pomiędzy SP ZOZ w Lubrańcu, a wydzierżawiającym Panem Łukaszem Matuszakiem.
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 11:36:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1904