NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/339/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marzeny KożuszekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XLIV/339/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marzeny Kożuszek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami )


                                             R a d a    M i e j s k a
                                             uchwala, co następuje:
 
                                                          §  1
 
Po rozpatrzeniu skargi Pani Marzeny Kożuszek na czynności Burmistrza Gminy i Miasta uznaje się , iż skarga jest bezzasadna. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
                                                          §  2
 
Zawiadomić skarżącą o sposobie załatwienia skargi.
 
                                                          §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubrańcu.
 
                                                          §  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                            PRZEWODNICZĄCY
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                             Ryszard Czynszak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Załącznik 
                                                                           do uchwały Nr XLIV/339/2006
                                                                           Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                           z dnia 27 października 2006 r.
 
 
 
                           UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
 
 
             Skarga Pani Marzeny Kożuszek dotyczy decyzji Burmistrza zezwalającej Pani Annie Kaczmarek na zainstalowanie suszarki na ścianie budynku, w którym zamieszkuje Pani Kożuszek – piętro niżej niż Pani Anna Kaczmarek.
Kwestia przedmiotowej suszarki stanowi jedynie przyczynek do istniejącego sporu sąsiedzkiego pomiędzy obydwiema Paniami i w istocie spór ten nie dotyczy sprawy administracyjnej a jedynie sfery cywilno – prawnej.
Merytoryczna ocena działania Burmistrza w tej sprawie sprowadzałaby się do rozstrzygnięcia czy Burmistrz miał podstawę prawną do podjęcia takiej decyzji tj. decyzji wyrażającej zgodę na zamontowanie suszarki. Natomiast czy decyzja ta jest słuszna czy też nie, jest oceną z punktu widzenia jednej ze stron konfliktu.
Burmistrz jako przedstawiciel właściciela budynku miał i ma prawo do podejmowania decyzji co do zamontowania suszarki przez jednego z najemców lokalu.
Pani Marzena Kożuszek w swojej skardze domaga się oceny słusznościowej podjętej decyzji Burmistrza i przyznania Jej racji w sporze z sąsiadką Panią Anną Kaczmarek.
Ocena Rady Miejskiej decyzji Burmistrza pod względem słusznościowym sprowadzałaby się do zaangażowania się Rady do konfliktu i opowiedzenia się po jednej ze stron tego konfliktu, ale wcale nie oznaczałoby to, że decyzja taka Rady była by jedynie słuszna i prawidłowa, ponieważ dotyczy oceny a nie faktów czy prawa.
          Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż z punktu widzenia prawa Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec tego prawa nie naruszył, a w konsekwencji należy uznać iż skarga Pani Marzeny Kożuszek jest bezzasadna. 
 
 
 
                                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                           Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 11:31:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1891