NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/338/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XLIV/338/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


                                                      Rada Miejska
                                                      u c h w a l a :
 
                                                           §  1
 
1. Przejąć nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy następujące nieruchomości z terenu gminy Lubraniec :
1) zabudowaną budynkiem pałacu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 135/A działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 57/2 o powierzchni 0,5670 ha położoną w miejscowości Kłobia Wieś gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 3819, wraz z : lokalem mieszkalnym o powierzchni 29,85 m2 zajętym przez Panią Martę Sarnowską, lokalem mieszkalnym o powierzchni  46,13  m2  oraz dwa wolne lokale mieszkalne o powierzchni 26,88  m2  i 46,30  m2 ,
2) zabudowaną działkę gruntu w 5980/10000 częściach oznaczoną numerem 100/5 o powierzchni 0,26 ha  położoną w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 39169, wraz z lokalem mieszkalnym  nr 2 o powierzchni 34,06 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 11,52 m2  zajętym przez Panią Zofię Nowakowską,
3)  zabudowaną działkę gruntu w 1312/10000 częściach oznaczoną numerem 57/6 o powierzchni 0,47 ha  położoną w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  39174, wraz z lokalem mieszkalnym  nr 4 o powierzchni 44,19 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 17,24 m2  zajętym przez Pana Andrzeja Osińskiego, 4) zabudowaną działkę gruntu w 5795/10000 częściach oznaczoną numerem 53/4 o powierzchni 1,107 ha  położoną w miejscowości Turowo  gm. Lubraniec dla której  w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  42277, wraz z lokalami mieszkalnymi  : nr 2 o powierzchni 24,31 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 4,80  m2  zajętym przez Pana Henryka Maciejewskiego, nr 3 o powierzchni 43,55 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 12,25 m2  zajętym przez Pana Kazimierza Pączkowskiego,   
5) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 97/5  o powierzchni 1,90 ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142.
6) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 185 o powierzchni 0,01ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 40142.
7) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 97/3  o powierzchni 0,07 ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142.
8) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 101/1 o powierzchni 0,07 ha  położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142.
                                             
                                                          §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                          §  3
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.                                        
 
 
 
                                                                                      Przewodniczący
                                                                                       Rady Miejskiej
 
                                                                                    Ryszard  Czynszak
 
 
 
 
                                                   U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Nr XLIV/338/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 października 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.  
      
        W dniu 18 października 2006 roku Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przejęcie przez Urząd Gminy i Miasta następujących nieruchomości :
1) zabudowaną budynkiem pałacu wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 135/A działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 57/2 o powierzchni 0,5670 ha położoną w miejscowości Kłobia Wieś gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 3819, wraz z: lokalem mieszkalnym o powierzchni 29,85 m2 zajętym przez Panią Martę Sarnowską, lokalem mieszkalnym o powierzchni 46,13  m2 oraz dwa wolne lokale mieszkalne o powierzchni 26,88  m2 i 46,30  m2,
2) zabudowaną działkę gruntu w 5980/10000 częściach oznaczoną numerem 100/5 o powierzchni 0,26 ha  położoną w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 39169, wraz z lokalem mieszkalnym  nr 2 o powierzchni 34,06 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 11,52 m2  zajętym przez Panią Zofię Nowakowską, 
3) zabudowaną działkę gruntu w 1312/10000 częściach oznaczoną numerem 57/6 o powierzchni 0,47 ha  położoną w miejscowości Kazanie gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  39174, wraz z lokalem mieszkalnym nr 4 o powierzchni 44,19 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 17,24 m2  zajętym przez Pana Andrzeja Osińskiego, 4) zabudowaną działkę gruntu w 5795/10000 częściach oznaczoną numerem 53/4  o powierzchni 1,107 ha  położoną w miejscowości Turowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  42277, wraz z lokalami mieszkalnymi  : nr 2 o powierzchni 24,31 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 4,80  m2  zajętym przez Pana Henryka Maciejewskiego,  nr 3 o powierzchni 43,55 m2 oraz przynależnym boksem gospodarczym o powierzchni 12,25 m2  zajętym przez Pana Kazimierza Pączkowskiego,
5) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 97/5 o powierzchni 1,90  ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142
6) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 185 o powierzchni 0,01 ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142,
7) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 97/3  o powierzchni 0,07 ha położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142,
8) działkę  gruntu stanowiącą drogę oznaczoną numerem 101/1 o powierzchni 0,07 ha  położoną w miejscowości Żydowo  gm. Lubraniec dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr  40142.
        O rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania nam pałacu w Kłobi zwracaliśmy się dużo wcześniej z uwagi na dwa wolne lokale mieszkalne które od dawna mogłyby być zasiedlone. Warunkiem przekazania nam pałacu w Kłobi jest przejęcie pozostałych nieruchomości z terenu gminy Lubraniec.
W związku z powyższym proszę o podjęcie stosownej uchwały. 
                                                   
                                                                                       B U R M I S T R Z
                                                                              mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
                                             

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 11:43:02)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2404