NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/337/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XLIV/337/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


                                              R a d a   M i e j s k a 
                                             uchwala, co następuje :
 
 
                                                         §  1
 
1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec przeprowadza się w przypadkach,
    gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
                                                         §  2
 
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla Gminy:
    a) gdy organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii mających być 
 przedmiotem ich rozstrzygnięć,
    b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców gminy uprawnionych do brania udziału  w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej gminy,
    c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru  objętego konsultacją uprawnionych do brania udziału, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej gminy.
2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w punkcie b i c powinny zawierać ich imiona, 
nazwiska, adresy zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręcznie złożone 
podpisy. Wniosek powinien wskazywać również reprezentanta wnioskodawców.
3. Ilość mieszkańców, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego.
 
                                                         §  3
 
Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami gminy, chyba że organ gminy zarządzający konsultacje postanowi inaczej.
 
                                                        §  4
 
O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców, lub z własnej inicjatywy, decyduje Rada Miejska w odrębnej uchwale. Rada Miejska podejmuje uchwałę w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.
 
                                                        §  5
 
W przypadku nie uwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały wraz z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                        §  6
 
O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w § 1 decyduje Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec w formie zarządzenia. 
 
                                                        §  7
 
W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy i miasta , stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.
 
                                                        §  8
 
Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.
 
                                                        §  9
 
1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do publicznej wiadomości w szczególności:
    a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia
    b) terytorialny zasięg konsultacji,
    c) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
    d) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie
    od 3 do 7 osób.
3. Konsultacje przeprowadza się na koszt gminy.
 
 
                                                      §  10
 
1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
2. Organ gminy podaje do publicznej wiadomości wynik konsultacji przez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Lubraniec. 
 
                                                      §  11
 
Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.
 
                                                      §  12
 
Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.
 
                                                      §  13
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                      §  14
                         
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący 
                                                                             Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
                                                                                  Ryszard Czynszak
 
 
 


 
                                                   UZASADNIENIE
      do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/337/2006 z dnia 27 października 2006 r.
 
 
 
         Ustawą z dnia 2 lutego 1996 roku o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 1996 roku Nr 58, poz. 261 ) dodano art. 5 a, który stanowi że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.
         Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji   z mieszkańcami Gminy i Miasta Lubraniec określa zasady konsultacji w sprawach gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa jak również na wniosek mieszkańców.
         W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
 
 
                                                                                           BURMISTRZ
                                                                                         Gminy i Miasta
 
 
                                                                                mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 11:15:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1810