NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/335/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337)) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Dz. U Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z 2006 r Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. ( MP nr 74, poz. 746 )

Uchwała nr XLIV/335/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337)) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Dz. U Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz.1365, z 2006 r Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. ( MP nr 74, poz. 746 )


                                                   Rada Miejska
                                              uchwala , co nastepuje :
 
                                                         §  1
 
Przyjmuje się cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec, w wysokości 133,70 zł za 1 m3.  
 
                                                         §  2
 
1. Inkaso podatku leśnego powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.
2.Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.
 
                                                        §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                        §  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
 
          
                                                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                                     
                                                                         Ryszard  Czynszak
 
                                                        
  
                                            U Z A S A D N I E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 20 października 2006 roku ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna na kwotę 133,70 za 1m3.
W związku z tym proponuje się przyjęcie kwoty 133,70 zł. za 1m3,  stanowiącą średnią    cenę sprzedaży drewna określona w Komunikacie Prezesa GUS jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.
Wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu przez Wysoką Radę.
 
 
 
                                                                        PRZEWODNICZĄCY
                                                                    Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
 
                                                                        Ryszard  Czynszak
 
                                                                    
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 10:57:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2271