NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/334/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm.)

Uchwała nr XLIV/334/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z póź. zm.)


                                                RADA MIEJSKA
                                                   uchwala:
 
                                                      §  1
 
Ustala się stawkę podatku rocznego w wysokości 42 zł od jednego i każdego następnego psa. 
 
                                                      §  2
 
Określa się termin płatności podatku do dnia  30 czerwca 2007 roku.
 
                                                      §  3
 
1. Inkaso podatku od psów powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom
Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.
2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.
 
                                                      §  4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                      §  5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
                                                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                                              Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                    Ryszard  Czynszak
 
 
 
 
                                             U z a s a d n i e n i e
 
 
Zgodnie z art. 14 pkt. 1 do 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych rada miejska:
1) ustala wysokość stawek podatku od posiadania psów, w tym że podatek od jednego  psa nie może przekraczać 53,69 zł rocznie. Burmistrz Gminy i Miasta proponuje aby w 2007 roku obowiązywała stawka w wysokości 42 zł.
2) określa zasady poboru i terminy płatności podatku. W gminie Lubraniec osoby fizyczne posiadające psy winny do 30 czerwca uregulować podatek bez wezwania.
3) ustala wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów i inkasenta, które stanowi identyczny 
wskaźnik procentowy jak określony przy podatku rolnym.
 
Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 
 
                                                                                  PRZEWODNICZĄCY
                                                                             Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                         
                                                                                  Ryszard  Czynszak
 
                                                                    
 
                                                                                                             

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 grudnia 2006, 10:51:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1929