NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/332/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie: ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. Nr 74, poz. 745 ).

Uchwała nr XLIV/332/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie: ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. Nr 74, poz. 745 ).


                                                     RADA  MIEJSKA
                                                         uchwala :
 
                                                            § 1
 
Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok z kwoty 35,52 zł. za 1 q na kwotę 30 zł. za 1 q.
 
                                                            § 2
 
1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej na terenie miasta Lubraniec.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.
 
                                                           § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                           § 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
 
                                                                                     Przewodniczący  
                                                                              Rady  Miejskiej w Lubrańcu
 
 
                                                                                   Ryszard  Czynszak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   U Z A S A D N I E N I E
 
 
            W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kw. 2006r., która wynosi 35,52 zł. za 1q.
1. Przy tej cenie wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi:                       88,80 zł.(2,5qx 35,52 zł. ) Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych, oraz prawnych wyniósłby na rok 2007 – 1.010.951,59 zł.                ( 11.384,59 ha przeliczeniowe x 88,80 zł. ) Przy przyjęciu tej stawki gmina nie ponosi żadnych skutków w obniżeniu subwencji.
2. Przy cenie za 1 q 30 zł. proponowanej w uchwale czyli obniżającej o 5,52 zł. wymiar 
podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 75 zł. ( 2,5 q x 30 zł. ) Przy przyjęciu tej 
stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych oraz prawnych wyniesie na 
rok 2007 – 853.844,25 zł. ( 11.384,59 x 75 zł. ). Dochody będą mniejsze o kwoty :
obniżony wymiar podatku  -  157.107,34 zł.       

            Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w rolnictwie i wynikające z niej możliwości płatnicze Burmistrz Gminy i Miasta proponuje obniżyć stawkę za 1 q żyta z kwoty 35,52 zł. do kwoty 30 zł.
             Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o uchwalenie zaproponowanej stawki.
 
    
 
                                                                       Przewodniczący  Rady  Miejskiej 
 
                                                                               Ryszard  Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:47:48)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:56:18)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2382