NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV /331/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).

Uchwała nr XLIV /331/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.).


                                                     RADA MIEJSKA
                                                         uchwala:
 
                                                            § 1
 
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2007 rok:
 
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,39 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz  od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  8,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -  3,75 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej.
5. Od pozostałych budynków lub ich części w tym:
1)   z wyłączeniem garaży wolno-stojących -  3,56 zł  od 1 m2  powierzchni użytkowej,
2)   od garaży wolno-stojących -  4,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3)   zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   3,56 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.
6. Od budowli - 2 % ich wartości, określonej ustawą.
7. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  
    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,56 zł od  1 m2  powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -  3,65 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
    publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,18 zł od 1 m2  powierzchni.
 
                                                           § 2
 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości będące w zarządzaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych gminy oraz zajęte pod działalność przeciwpożarową:
1)   budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
2)  grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
3)  budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła,
4)  linie elektroenergetyczne przesyłowe i rozdzielające, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody,
5)  budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i zajęte pod nie grunty,
6)  budynki stacji wodociągowych.
 
                                                          § 3
 
1. Inkaso podatku od nieruchomości powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom
    Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.
2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.
 
 
                                                          § 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                          § 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                                              Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
 
                                                                                    Ryszard Czynszak
 
 

 
                                              U z a s a d n i e n i e
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy, między innymi także w podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają nieruchomości, obiekty budowlane oraz grunty nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
W celu naliczenia podatku od nieruchomości rada gminy określa stawki dla poszczególnych grup podatkowych. Wspomniane stawki nie mogą być wyższe od górnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Wnoszę wiec o pojęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 
 
 
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                             Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
 
                                                                                  Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:39:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2011