NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/330/ 2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r: Nr 172 poz 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r: Nr 17 poz 128, Nr 181, poz. 1337.) oraz art. 19 pkt 1 lit. A i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ).

Uchwała nr XLIV/330/ 2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r: Nr 172 poz 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r: Nr 17 poz 128, Nr 181, poz. 1337.) oraz art. 19 pkt 1 lit. A i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ).


                                                     RADA MIEJSKA
                                                         uchwala:
 
                                                            § 1
 
Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych i od prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na wszystkich targowiskach na terenie gminy i miasta w wysokości określonej z załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.


                                                            § 2
 
Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez Gminę i Miasto Lubraniec.


                                                           § 3
 
1.Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.
2.Inkasentem opłaty targowej ustala się Panią Ilonę Waszak
 
                                                           § 4
 
Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości  12% od zainkasowanej kwoty opłaty targowej.
 
                                                           § 5
 
Traci moc:
–         uchwała Nr XXXV/252/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2006 rok ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr  136, poz. 2366 ).
–         uchwała  Nr XLII / 314/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu  z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV / 252/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej na 2006 rok( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 130, poz. 1928).
 
                                                           § 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                           § 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
                                                                                                                          

                                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                                  Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                        Ryszard Czynszak
 
                                                U z a s a d n i e n i e
 
 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi zmianami )  Rada Miejska jest zobowiązana corocznie do ustalania stawek opłaty targowej.
            Po dokonaniu analizy obecnie obowiązujących opłat postanowiono stawki opłaty targowej na rok 2007 pozostawić na poziomie roku bieżącego. Tabela dziennych stawek opłaty targowej targowiska w gminie i mieście Lubraniec stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
             
            Mając powyższe na uwadze wnoszę o ich uchwalenie
 
 
 
 
                                                                                         Przewodniczący
                                                                                Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                       Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:26:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009