NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/328/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu Na podstawie art. 174 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XLIV/328/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu

Na podstawie art. 174 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)


                                                 R a d a     M i e j s k a
                                                 uchwala, co następuje:
 
                                                            §  1
 
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubrańcu działającego jako zakład budżetowy gminy na odbiór i oczyszczanie ścieków w wysokości 0,78 zł brutto do 1 m3 oczyszczonych ścieków.
 
                                                            §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                            §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
                                                                          PRZEWODNICZĄCY       

                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                            Ryszard Czynszak  
  
 
 
                                                     Uzasadnienie
 
 
          Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu w celu uzupełnienia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków wystąpił  z wnioskiem o przyznanie dotacji przedmiotowej.
          Po przeanalizowaniu kalkulacji kosztów i przychodów oczyszczalni ścieków w Lubrańcu i Żydowie, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej w kwocie 0,78 zł brutto do 1 m3 oczyszczonych ścieków.
 
 
 
                                                                          PRZEWODNICZĄCY   

                                                                      Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                           Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1702