NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/327/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 października 2006w sprawie założenia cmentarza komunalnego dla Gminy i Miasta LubraniecNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 1 i 2 i art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. Nr 23, poz. 295 z 2000 roku z późn. zm. ) po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

Uchwała nr XLIV/327/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 października 2006


w sprawie założenia cmentarza komunalnego dla Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. ) oraz art. 1 ust. 1 i 2 i art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. Nr 23, poz. 295 z 2000 roku z późn. zm. ) po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku


                                                        Rada Miejska
                                                  uchwala, co następuje:
 
                                                              § 1
 
Zakłada się cmentarz komunalny wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy i Miasta Lubraniec, zlokalizowany w miejscowości Lubraniec na nieruchomościach oznaczonych nr ewidencyjnymi 23, 24, 25, 26, 30/4, 42/1, 99/1.          
 
                                                              § 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                              § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                        PRZEWODNICZĄCY                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                         Ryszard Czynszak
 

 
                                                 U z a s a d n i e n i e 
 
              Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. Nr 23, poz. 295 z 2000 roku z późn. zm. ) precyzuje, że o założeniu cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego.
                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku uzgodnił projekt budowlany dotyczący zagospodarowania terenu urządzenia cmentarza komunalnego w Lubrańcu pismem NNZ-40-12-13/5235/2006 z dnia 03 października 2006 roku.
                   Mając powyższe na uwadze proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 14:06:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1868