NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/325/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 września 2006w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006/2007 położonych w granicach administracyjnych gminy. Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XLIII/325/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 września 2006


w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006/2007 położonych w granicach administracyjnych gminy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


                                                        Rada Miejska 
                                                 uchwala, co następuje :
 
                                                              §  1
 
Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006/2007 tj. od dnia  15 listopada 2006 r. do 15 marca 2007 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec. 
 
                                                              §  2
 
Warunki przyjęcia zadań o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec a Zarządem Powiatu we Włocławku.
 
                                                              §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec
                         
                                                              §  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
                                                                               Ryszard Czynszak
 
 
 
                                                         UZASADNIENIE
     do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/325/2006 z dnia 29 września 2006 r.
 
 
          W związku z rozmowami prowadzonymi z Powiatem Włocławskim na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006/2007 oraz złożoną propozycją  przejęcia przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2006/2007 tj. od dnia 15 listopada 2006 r. do  15 marca 2007 r. położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały dającej Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec upoważnienie do negocjowania z powiatem warunków przejęcia tych zadań i zawarcia stosownego porozumienia.
       Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
 
                                                                                    Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu 

                                                                                   Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 13:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2034