NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/324/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 września 2006w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Kłobia.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 15 i 26 statutu sołectwa Kłobia ( uchwała Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2003 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 48 poz. 814 )

Uchwała nr XLIII/324/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 września 2006


w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Kłobia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 15 i 26 statutu sołectwa Kłobia ( uchwała Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2003 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 48 poz. 814 )


                                                          Rada Miejska  
                                                          u c h w a l a :
 
                                                                §  1
 
 
Na dzień 12 października 2006 roku o godz. 1200 w pomieszczeniu budynku Zespołu Szkół w Kłobi, zwołać zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kłobia celem przeprowadzenia wyboru sołtysa.
 
                                                               §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec
                         
                                                              §  3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
                                                                                 Ryszard Czynszak


                                                     UZASADNIENIE


  do uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/324/2006 z dnia 29 września 2006 r.
 
 
 
 
 
                    W związku ze złożoną pisemną rezygnacją przez Pana Dionizego Śmigielskiego z dalszego pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Kłobia z powodów osobistych, zachodzi potrzeba wyboru nowego sołtysa.
        W myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz § 15  statutu sołectwa Kłobia ( uchwała Nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2003 r. ), wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w formie uchwały.
 
             W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.
 
 
 
 
                                                                                   BURMISTRZ
                                                                                 Gminy i Miasta
 
                                                                       mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 13:20:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1742