NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIII/323/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 września 2006w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XLIII/323/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 września 2006


w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r.Dz. U Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )


Rada Miejska
uchwala co następuje:
 
§  1
 
Przyjmuje się „ Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Lubraniec ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§  2
 
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/259/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie  przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubraniec ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 21 sierpnia 2002 roku Nr 96 poz. 1984 ) .
 
§  3
 
Uchwała podlega  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


                                                                  Przewodniczący
                                                                             
                                                                 Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                   Ryszard Czynszak

                                                U z a s a d n i e n i e
 
 
         Zmiana ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123 poz. 858 ) nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie gminy.
        Przedłożony projekt regulaminu zawiera uregulowania wymagane cytowaną wyżej ustawą tj. określa:
1/ minimalny poziom usług świadczonych przez zakład w zakresie dostarczania
    wody i odprowadzania ścieków,
2/ szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami usług,
3/ sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
4/ warunki przyłączania do sieci,
5/ techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo -
    kanalizacyjnych,
6/ sposób dokonywania odbioru przez zakład wykonanego przyłącza,
7/ sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków,
8/ standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania           
    reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń      
    w dostawie wody  i odprowadzaniu ścieków,
9/ warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.


          Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy, regulamin opracowany został przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu, który świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
         Proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBRANIEC (172kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 grudnia 2006, 13:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1804