NULL string(0) ""

Uchwała nr I /6/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w LubrańcuNa podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /6/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                                     R a d a   M i e j s k a
                                                     uchwala, co następuje:
 
                                                                  §  1
 
Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lubrańcu w następującym składzie:
 
1)     Radna Dombek Ewa
 
2)     Radny Kobiela Jan
 
3)     Radny Lewandowski Władysław
 
4)     Radna Sudomir Danuta
 
5)     Radny Żakowski Józef
                                                                                          
                                                                  §  2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                                          
                                                                               Ryszard Czynszak
 
 
 
 
 
 
                                                      U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
         § 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określono, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej.
         § 79 statutu określa, że w komisji rewizyjnej pracuje 5 radnych, radni w czasie przerwy w obradach dzisiejszej sesji zadeklarowali swój udział do pracy w tej komisji. 
         Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego komisji rewizyjnej.

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2979