NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/195/2005Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 11 lutego 2005w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatkowych świadczeń socjalnych nie zaliczanych do wynagrodzeniaNa podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r Nr 118, poz.1112, Nr 137 poz.1304, Nr 203, poz.1966 i Nr 213, poz.2081 oraz z 2004r Nr 96, poz.959 i Nr 179, poz.1845), w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubrańcu i Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku

Uchwała nr XXVI/195/2005
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 11 lutego 2005


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatkowych świadczeń socjalnych nie zaliczanych do wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6, art.49 ust.2 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r Nr 118, poz.1112, Nr 137 poz.1304, Nr 203, poz.1966 i Nr 213, poz.2081 oraz z 2004r Nr 96, poz.959 i Nr 179, poz.1845), w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubrańcu i Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania we Włocławku


Rada Miejska w Lubrańcu
uchwala:

§ 1

„Regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatkowych świadczeń socjalnych nie zaliczanych do wynagrodzenia”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu:

Nr XXI/148/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Nr XLIII/280/2002 z dnia 10 października 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2000 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród a także wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Czynszak


Załącznik do uchwały (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Piotr Wasielewski (6 lipca 2005, 11:45:47)

Ostatnia zmiana: Piotr Wasielewski (6 lipca 2005, 11:50:52)
Zmieniono: poprawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2418