Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„POPRAWĘ INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC I ETAP: Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubrańcu”

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)