Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Lubrańca, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2018.1986 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubraniec prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Cena najkorzystniejszej oferty/oferty z najniższą ceną złożonej przez Tonsmeier Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-300 Kutno przewyższa kwotą, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej nie może zostać zwiększona. Dlatego też, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Adaptację pomieszczeń SP w Siemnówku na klub "Senior+"

zamawiający: Gmina Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018
wartość: powyżej 30 000 euro i poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2018  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)