Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu

zamawiający: Gmina i Miasto Lubraniec
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2011
wartość: powyżej 14 000 euro i poniżej tzw. progów unijnych
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego pn Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 cytowanej wyżej ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia (zgodnie z art. 31 ust. 1 pzp) za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zgodnie z tymi dokumentami wykonanie całej instalacji grzewczej należało wykonać w systemie zaciskowym. Natomiast kosztorys ofertowy, na podstawie którego należało ustalić cenę oferty (pkt. 23 siwz) zakładał wykonanie instalacji grzewczej w kanałach w rurach stalowych, galwanizowanych w systemie zaciskowym a pozostałą część instalacji – w rurach stalowych ze szwem, łączonych poprzez spawanie. Niespójność dokumentacji projektowej z kosztorysem ofertowym powoduje, że złożone oferty nie gwarantują wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)