zawiadomienie RG.6220.1.2018.DG


Burmistrz Lubrańca
Na podstawie art. 10 § 1oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2081).
zawiadamia
o zgromadzeniu materiału  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na:  „Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+14 (istniejący km na drodze około 29+023).

zaw (329kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (27 grudnia 2018)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (27 grudnia 2018, 14:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386