RG.6220.20.2019.DG „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 174/4 w miejscowości Milżyn, gmina Lubraniec”

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2090 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
                                 podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej w dniu 16 grudnia 2020 roku na wniosek Pani Aliny Polanowskiej reprezentującej firmę Green Park x Sp. z.o.o. ul. Słowackiego 59 87-700 Aleksandrów Kujawski. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 174/4 w miejscowości Milżyn, gmina Lubraniec”


informacja (327kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (28 grudnia 2020)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (28 grudnia 2020, 09:41:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18