RG.7629/1/2/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec

podaje do publicznej wiadomości informację o:

- wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Kłobia - Florianowo,

- możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

 

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (31 marca 2010)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (31 marca 2010, 13:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698