Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ LUBRAŃCA
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 2015 r., poz. 2603. z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości
 
Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, oznaczona numerem 621/61 o powierzchni 1.574 m2 położona w miejscowości Lubraniec, gmina Lubraniec, obręb geodezyjny Miasto Lubraniec.

Dla ww. działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00078210/7.

Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa wielorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych nieuciążliwych.

Operat szacunkowy nieruchomości wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 36.200,00zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku zabudowy działki nabywca zobowiązany będzie do przebudowy na swój koszt ciepłociągu w taki sposób, aby zachować jego prawidłową eksploatację. Nabywca przedmiotowej działki zobowiązany będzie do częściowej rozbiórki istniejącego w granicach działki parkingu na swój koszt.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w UM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok.nr 8.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (6 listopada 2015)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 listopada 2015, 09:32:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930