Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2

BURMISTRZ Lubrańca
O G Ł A S Z A
  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915m2
  2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8 W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 10 września 2014 roku (środa) o godz. 10.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 12.700,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy siedemset zł.)
  5. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.270,00 zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 05 września 2014r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 05 września 2014 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Gminy Lubraniec).
  7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
  8. W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Lubraniec.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Lubrańca zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. 2014 r., poz. 1490) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 10 września 2014 roku. Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/19 o powierzchni 915 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.


Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (5 sierpnia 2014)
Opublikował: Wojciech Przybysz (5 sierpnia 2014, 12:55:25)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (2 lutego 2015, 11:01:19)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1491