Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
OGŁASZA

  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Dąbiu Kujawskim, o powierzchni 12,0 m2 wraz z udziałem we współwłasności wspólnej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 102/1 wynoszącej 26/1000 części.
  2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr 55791.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2010 roku o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 1.660,00 (słownie:jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych)
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00zł. (słownie: trzysta złotych), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 06 sierpnia 2010roku. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 06 sierpnia 2010roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  7. Komisja zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (12 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lipca 2010, 11:12:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2135