Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/22 położonej w miejscowości Zgłowiączka

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC
O  G  Ł  A  S  Z  A

  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/22  o powierzchni 711 m2
  2. Dla w/w działki  urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
  3. W/w działka  w studium  uwarunkowań planistycznych  przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
  4. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia  2010 roku ( środa ) o godz. 1300  w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
  5. Cena wywoławcza wynosi  12.500,00   zł.(słownie: dwanaście  tysięcy pięćset zł.)        
  6. Do ceny uzyskanej  w wyniku przetargu doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%  
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 2.500,00 zł. (słownie : dwa  tysiące pięćset   zł.)  które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 06 sierpnia  2010 r. do godz. 1300  lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 06 sierpnia 2010 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) 
  8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca 
  9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta. 
  10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (6 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 lipca 2010, 12:03:44)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (6 lipca 2010, 12:08:52)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2452