Zarządzenie nr 3/2011Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 10 stycznia 2011w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Zarządzenie nr 3/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 10 stycznia 2011


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)[1], art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr XLI/338/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 09 listopada 2010 roku.


zarządzam, co następuje:


Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku (483kB) pdf

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. (936kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2011 - SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ (78kB) pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2011 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pub (143kB) pdf

Oferta organizacji pozarządowej podmiotu jednostki organizacyjnej (19kB) word

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (11 stycznia 2011, 15:04:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398