Zarządzenie nr 1/2011Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 5 stycznia 2011w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomani w roku 2011

Zarządzenie nr 1/2011
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 5 stycznia 2011


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomani w roku 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536) oraz uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
 
zarządzam, co następuje:


Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 05 stycznia 2011roku (299kB) pdf

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 05.01.2011 roku (529kB) pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2011 - SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ (59kB) pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2011 - Regulamin pracy Komisji Konkursowej (145kB) pdf

Wzór oferty

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (10 stycznia 2011, 15:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235