NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/164/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147 , poz. 1229 z późn. zm. )

Uchwała nr XXII/164/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147 , poz. 1229 z późn. zm. )R A D A M I E J S K A
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę i Miasto Lubraniec ekwiwalent w wysokości 10,00 zł. za każdą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2. Ustala się dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę i Miasto Lubraniec ekwiwalent w wysokości 3,00 zł. za każdą
godzinę udziału w szkoleniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku ( Dz. U. Nr 163, poz. 1015 z późn. zm. ) o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, burmistrz koordynuje systemem ratowniczo – gaśniczym na obszarze gminy.

Art. 28 ust. 1 i 2 powyższej ustawy określa, że członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu.

Ekwiwalent będzie wypłacany z budżetu gminy w ramach przekazanych ochotniczym strażom pożarnym środków pieniężnych w formie dotacji.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2347