NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/163/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji programu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Piorytet V – Dobre rządzenie. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 )

Uchwała nr XXII/163/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


wyrażenia zgody na zawarcie umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji programu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Piorytet V – Dobre rządzenie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 )RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę i Miasto Lubraniec umowy współpracy z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przystąpienia i realizacji projektu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Piorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu: „ Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej ”.

§ 2

Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę i Miasto Lubraniec finansowego wkładu własnego z tytułu partnerstwa projektu w kwocie 1.473,89 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e


W związku z podjęciem inicjatywy przez Województwo Kujawsko – Pomorskie i jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa został przygotowany wniosek na realizację projektu partnerskiego wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Piorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w typie projektu: „ Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej ”.

Ostatecznie złożony wniosek pn. Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko – pomorskiego został przekazany do oceny przez Komisję Projektów.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:46:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2010