NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/162/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008przystąpienia i realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 - 2010 ”. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 )

Uchwała nr XXII/162/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


przystąpienia i realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 - 2010 ”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 )uchwala się co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy i Miasta Lubraniec do realizacji projektu „ Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą z terenu byłego województwa włocławskiego w latach 2008 – 2010 ” w ramach działania 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2

Wyraża się zgodę na wniesienie finansowego wkładu ustalonego w umowie dwustronnej z liderem projektu tj. Powiatem radziejowskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisów art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 70 a Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku ( Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm. ).

Dokumentacja konkursowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.4 „ Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ” ustalonej przez Instytucję Pośredniczącą Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu stawia warunek uczestnictwa w programie wniesienia wkładu finansowego jako udziału własnego Gminy i Miasta Lubraniec.

Wobec powyższego zwracam się do Wysokiej Rady o udzielenie zgody na takie działanie.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2241