NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/161/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. ( M.P. nr 81 , poz. 718 )

Uchwała nr XXII/161/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ) zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. ( M.P. nr 81 , poz. 718 )Rada Miejska
uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się cenę sprzedaży drewna stanowiącą podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec, w wysokości 152,53 zł. za 1 m3.

§ 2

1. Inkaso podatku leśnego powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.

2.Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym, podatek leśny od 1ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 20 października 2008 roku ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna na kwotę 152,53 za 1m3.

W związku z tym proponuje się przyjęcie kwoty 152,53 zł. za 1m3, stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna określona w Komunikacie Prezesa GUS jako podstawę do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec.

Wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu przez Wysoką Radę.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:40:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3062