NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/159 /2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. 2)

Uchwała nr XXII/159 /2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) oraz art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. 2)


R a d a M i e j s k a uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 676,20 zł
b/ powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 716,00 zł
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 950,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) o liczbie osi - dwie
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.290,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.350,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.465,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 15 ton - 1.650,00 zł

2) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.650,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 1.700,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 1.760,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony - 1.820,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton - 1.880,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 25 ton - 1.950,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 1.950,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 2.000,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.100,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 2.120,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 31 ton - 2.200,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) o liczbie osi - dwie
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 13 ton - 1.290,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 14 ton - 1.350,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 14 ton, a mniej niż 15 ton - 1.465,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 15 ton - 1.650,00 zł

2) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 17 ton - 1.650,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 17 ton, a mniej niż 19 ton - 1.700,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 19 ton, a mniej niż 21 ton - 1.760,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 21 ton, a mniej niż 23 tony - 1.820,00 zł
e/ równej lub wyższej niż 23 tony, a mniej niż 25 ton - 1.880,00 zł
f/ równej lub wyższej niż 25 ton - 1.950,00 zł

3) o liczbie osi - cztery i więcej
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 1.950,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 27 ton - 2.000,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 27 ton, a mniej niż 29 ton - 2.100,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 29 ton, a mniej niż 31 ton - 1.975,75 zł
e/ równej lub wyższej niż 31 ton - 1.975,75 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 590,00 zł
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 830,00 zł
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton - 950,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1.290,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 1.650,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 1.780,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 31 ton - 1.996,71 zł

2) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.996,71 zł
b/ równej lub wyższej niż 40 ton - 2.300,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) o liczbie osi - dwie
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1.410,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 13 ton, a mniej niż 25 ton - 1.780,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 1.996,71 zł
d/ równej lub wyższej niż 31 ton - 1.953,72 zł

2) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1.996,71 zł
b/ równej lub wyższej niż 40 ton - 2.052,96 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - od 7 ton i poniżej 12 ton - 250,00 zł

8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:

1) o liczbie osi - jedna
a/ o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 470,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 600,00 zł
c/ o równej lub wyższej niż 25 ton - 830,00 zł

2) o liczbie osi - dwie
a/ o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 850,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 950,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.100,00 zł d/ równej lub wyższej niż 38 ton - 1.410,58 zł

3) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.100,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 38 ton - 1.200,00 zł

9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego:

1) o liczbie osi - jedna
a/ o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 500,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 18 ton, a mniej niż 25 ton - 600,00 zł
c/ o równej lub wyższej niż 25 ton - 850,00 zł

2) o liczbie osi - dwie
a/ o równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 28 ton - 850,00 zł
b/ o równej lub wyższej niż 28 ton, a mniej niż 33 tony - 1.000,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 33 tony, a mniej niż 38 ton - 1.550,00 zł
d/ równej lub wyższej niż 38 ton - 2.080,58 zł

3) o liczbie osi - trzy
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.200,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 38 ton - 1.600,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a/ mniej niż 30 miejsc - 850,00 zł
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.996,71 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych Rada Miejska określa w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Przy określeniu stawek uwzględniono granice minimalne oraz maksymalne, rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia oraz rodzaj zawieszenia. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:34:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2310