NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/158/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXII/158/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami ) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami )RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2009 rok:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24. zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części
w tym:
1) z wyłączeniem garaży wolno stojących - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od garaży wolno stojących - 5,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budowli - 2 % ich wartości, określonej ustawą.
7. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł. od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni.

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości będące w zarządzaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych gminy oraz zajęte pod działalność przeciwpożarową:

1) budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,

2) grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,

3) budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła,

4) linie elektroenergetyczne przesyłowe i rozdzielające, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody,

5) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i zajęte pod nie grunty,

6) budynki stacji wodociągowych.

§ 3

1. Inkaso podatku od nieruchomości powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.

2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy, między innymi także w podatku od nieruchomości.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają nieruchomości, obiekty budowlane oraz grunty nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

W celu naliczenia podatku od nieruchomości rada gminy określa stawki dla poszczególnych grup podatkowych. Wspomniane stawki nie mogą być wyższe od górnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Wnoszę wiec o pojęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2525