NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/157/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M. P. Nr 81, poz.717 )

Uchwała nr XXII/157/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M. P. Nr 81, poz.717 )RADA MIEJSKA
uchwala :

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 55,80 zł. za 1 dt na kwotę 40 zł. za 1 dt.

§ 2

1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej na terenie miasta Lubraniec.

2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E


W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r., która wynosi 55,80 zł. za 1dt.

1. Przy tej cenie wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 139,50 zł.
( 2,5 dt. x 55,80 zł. ). Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych, oraz prawnych wyniósłby na rok 2009 - 1.572.475 zł. (11.272,22 ha
przeliczeniowe x 139,50 zł. ). Przy przyjęciu tej stawki gmina nie ponosiłaby żadnych
skutków w obniżeniu subwencji.

2. Przy cenie za 1 dt. 40,00 zł. proponowanej w uchwale, czyli obniżającej o 15,80 zł., wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 100,00 zł( 2,5 dt. x 40,00zł ).
Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych oraz
prawnych wyniesie w roku 2009 – 1.127.222 zł. ( 11.272,22 ha x 100,00 zł ).

Dochody będą mniejsze ( skutki obniżenia ) o kwotę – 445.253 zł.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w rolnictwie i wynikające z niej możliwości płatnicze Burmistrz Gminy i Miasta proponuje obniżyć stawkę za 1 dt. żyta z kwoty 55,80 zł. do kwoty 40,00 zł.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:08:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2795