NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/156/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami 2), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia

Uchwała nr XXII/156/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami 2), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszeniaRada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu taryfę opłat za dostawę wody i za odbiór ścieków w wersji stanowiącej załącznik (85kB) pdf do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfa obowiązuje na okres jednego roku tj. od 1.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCEJ TARYFĘ
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nałożyła na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą wody i oczyszczaniem ścieków obowiązek opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa podlega zatwierdzeniu w formie uchwały przez radę gminy.

W dniu 10 października 2008 roku Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy na dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Do wniosku załączone zostały tabele, przedstawiające poniesione koszty na poszczególnych działalnościach objętych taryfą w roku obrachunkowym, obejmujące pełne dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku oraz planowane do poniesienia koszty i planowane przychody na przedmiotowych działalnościach w okresie obowiązywania taryfy.

Tabele zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Planowane koszty na działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obejmują koszty utrzymania i eksploatacji ujęć wody i sieci wodociągowej.

W skład tych kosztów wchodzą płace obsługi ujęć wody i brygady remontowej usuwającej awarie, koszty energii elektrycznej, koszty materiałów i środków chemicznych, koszty ogólnozakładowe, koszty opłat środowiskowych. Planowane koszty określone przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu nie zawierają kosztów modernizacji ujęć i sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

W planie kosztów przyjęto wymianę zasobów oraz zasuw, naprawę pomp, wymianę hydrantów i usuwanie bieżących awarii na sieciach wodociągowych. Nie przyjęto w kosztach - budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Koszty nie zawierają marży zysku. Przy opracowaniu taryfy zachowano należytą staranność zmierzającą do ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów uzasadnionych tj. kosztów bieżącej eksploatacji niezbędnych do wykonania zadań wynikających z ustawy.

Do chwili obecnej cena 1m3 wody wynosiła 1,67 zł. dla odbiorców z terenu Gminy Lubraniec oraz Gminy Boniewo i 2,47 zł. dla odbiorcy jakim jest Gmina Brześć Kujawski. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla Gminy Lubraniec i Gminy Boniewo wynosiła 1,50 zł., a dla Gminy Brześć Kujawski 50,00 zł.
Powyższe ceny nie zawierały podatku VAT.

W zaproponowanej taryfie cena za 1 m3 wody wynosi 1,67 zł. dla odbiorców z terenu Gminy Lubraniec oraz Gminy Boniewo i 2,72 zł. dla odbiorców z terenu Gminy Brześć Kujawski, natomiast miesięczna stawka opłaty abonamentowej dla Gminy Lubraniec i Gminy Boniewo wynosi 3,10 zł., a dla Gminy Brześć Kujawski 50,00 zł.
Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT .

W chwili obecnej cena oczyszczenia 1 m3 ścieków wynosi 2,68 zł., co z dotacją gminy w wysokości 0,42 zł. netto do 1 m3 ścieków daje cenę dla mieszkańców w wysokości 2,26 zł./m3.

W zaproponowanej taryfie cena oczyszczenia 1 m3 ścieków kształtować się będzie na tym samym poziomie jak w poprzedniej taryfie czyli 2,68 zł. za m3 ścieków. Jednakże, z powodu obniżenia stawki dotacji do wysokości 0,19 zł. netto do 1 m3 ścieków, cena dla mieszkańców wynosić będzie 2,49 zł/m3. Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT.

Mając powyższe na uwadze, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 23:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2921