NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/155/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXII/155/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami )Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina i Miasto Lubraniec organizuje pogrzeby zmarłym, którzy zamieszkiwali lub przebywali na terenie gminy, jeżeli nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości.

§ 2

Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu cywilnego.

§ 3

Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego a w przypadku braku danych o wyznaniu zmarłego w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

§ 4

Zakres usług pogrzebowych obejmuje wszystkie podstawowe czynności z tym związane a w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku,
2) zakup niezbędnego ubrania dla zmarłego,
3) zakup trumny,
4) przechowywanie zwłok,
5) przewóz zwłok,
6) obsługa przy pochówku, udział duchownego,
7) wykup miejsca na cmentarzu,
8) inne czynności wynikające z okoliczności pogrzebu.

§ 5

Udział gminy w sprawieniu pogrzebu możliwy jest w formie:

1) pogrzebu zleconego zakładowi pogrzebowemu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu, po wcześniejszym ustaleniu czynności oraz kosztów pogrzebu,

2) zasiłku celowego, specjalnego zasiłku celowego lub zasiłku celowego zwrotnego na
sprawienie pogrzebu, przyznanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na wniosek osoby ponoszącej koszty pogrzebu, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6

1. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku lub rachunku wystawionego przez firmę, której pochówek został zlecony.

2. Wysokość poniesionych kosztów pogrzebu ustala kierownik ośrodka, biorąc pod uwagę najniższe ceny obowiązujące na rynku usług pogrzebowych.

§ 7

1. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi:

1) z zasiłku pogrzebowego, jeżeli przysługuje z ubezpieczenia społecznego,
2) z masy spadkowej obciążając spadkobierców,
3) z refundacji przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej.
2. W uzasadnionych przypadkach spłatę kosztów pogrzebu można ustalić w ratach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e

Art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stanowi, że „ sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego ”, przepis ten nakłada na gminę obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób przez nią ustalony. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 15 cytowanej ustawy sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Mając na względzie powyższe, wnoszę o podjęcie stosownej uchwały.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 22:55:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2364