NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/154/2008Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 4 grudnia 2008zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami )

Uchwała nr XXII/154/2008
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 4 grudnia 2008


zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie wykonania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zmianami )Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 193.368 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych ).

§ 2

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego”.

§ 3

Zobowiązanie określone w § 1 i 2 pokryte będzie dotacją z Funduszu Dopłat oraz z dochodów własnych, tj. Z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w następujących terminach:

- rok 2009 – 193.368 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard CzynszakU Z A S A D N I E N I E

W uchwale budżetowej na 2008 rok, jednym z zadań inwestycyjnych jest zadanie pod nazwą „ Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego ”.
Zadanie będzie realizowane w latach 2008 – 2009 i zostało zlecone do wykonania ZUK.

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 145.715,00 zł. Kwota 193.368,00 zł dotyczy roku 2009.

Wobec powyższego proponuje się podjęcie niniejszej Uchwały Rady upoważniającej Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną przez Radę Miejską na realizację całości w/w zadania inwestycyjnego.

Wysokość zakładanych wydatków na rok 2008 na w/w inwestycję wynika z załącznika inwestycyjnego do uchwały budżetowej, natomiast wydatki na rok 2009 rada przyjęła w załączniku do uchwały budżetowej jako limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008 – 2010.

Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 22:52:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2210