NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/98/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2007w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 )

Uchwała nr XIV/98/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 )R A D A M I E J S K A
u c h w a l a :

§ 1

1. Górne stawki za usługi w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych wynoszą:

1) za wywóz jednego pojemnika odpadów komunalnych zmieszanych stałych o pojemności 110 litrów ( 0,11 m3 ) – 11,66 zł netto,

2) za wywóz jednego pojemnika odpadów komunalnych posegregowanych stałych o pojemności 110 litrów ( 0,11 m3 ) – 10,14 zł netto,

3) za wywóz 1 m3 odpadów komunalnych stałych wraz z załadunkiem – 130,00 zł netto,
4) za przyjęcie 1m3 odpadów komunalnych stałych na gminne wysypisko odpadów
komunalnych w Agnieszkowie – 35,64 zł netto,

2. Stawka wywozu odpadów komunalnych stałych zmieszanych z kontenera KP - 7 wynosi 291,72 zł netto.

3. Stawka wywozu odpadów komunalnych stałych posegregowanych z kontenera KP - 7 wynosi 153,00 zł netto.

§ 2

Górna stawka opłat za odbiór jednego worka posegregowanych odpadów komunalnych wynosi 1,00 zł netto.

§ 3

1. Górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wynoszą:

1) za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych od właścicieli i użytkowników nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lubraniec – na odległość do 15 km w jedną stronę licząc od punktu zlewnego – 14,00 zł netto,

2) za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych od właścicieli i użytkowników nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Lubraniec – na odległość powyżej 15 km w jedną stronę licząc od punktu zlewnego – 14,00 zł netto plus 1,81 zł netto za każdy następny kilometr powyżej 15 km licząc w obie strony.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2006 r. Nr 121, poz. 1783 ).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU

Ryszard CzynszakU z a s a d n i e n i e


W dniu 30 października 2007 roku Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu zwrócił się z wnioskiem o zmianę górnych stawek opłat za ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych.
Wniosek uzasadniono wzrostem od 01 stycznia 2008 roku kosztów składowania odpadów, wynikających ze:

– zwiększenia z 15,78 zł/Mg na 75,00 zł/Mg jednostkowej stawki opłat za
umieszczanie odpadów na składowisku (zmianę opublikowano w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 06 czerwca 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz.U z 2007 roku Nr 106, poz.723),

– prognozowanego wzrostu kosztów wynagrodzeń, paliw, olejów, smarów, części samochodowych.

Do wniosku Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu załączył kalkulacje.
Przyjęcie zaproponowanych górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pozwoli na pokrycie kosztów świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu usług w tym zakresie.

Zakładam, że obecna konstrukcja opłat za odpady komunalne zachęci mieszkańców do segregacji odpadów.

Górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie ulegają zmianie w stosunku do obowiązujących, przyjętych Uchwałą Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 czerwca 2006 roku.
Mając powyższe na uwadze, proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (4 lutego 2008, 11:34:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2960