NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/92/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 22 listopada 2007w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu. Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1 ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. 2)

Uchwała nr XIII/92/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1 ) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. 2)R a d a M i e j s k a
u c h w a l a :

§ 1

Przyjąć rezygnację radnej Danuty Sudomir z członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubrańcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E

§ 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określono, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej. § 79 statutu określa, że w komisji rewizyjnej pracuje 5 radnych.
W związku z rezygnacją radnej Danuty Sudomir z pracy w komisji rewizyjnej oraz pełnienia funkcji przewodniczącej tej komisji, zachodzi potrzeba podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia rezygnacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (4 stycznia 2008, 08:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2403