NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/89/2007Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 22 listopada 2007w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu.Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.1) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2).

Uchwała nr XIII/89/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.1) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2).


R a d a M i e j s k a
u c h w a l a:

§ 1

Gmina Lubraniec zapewnia nieodpłatnie wychowanie nauczania i opiekę w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego.

§ 2

Opłata za świadczenia przedszkola przekraczające podstawę programową składa się z: 1) opłaty stałej, 2) dziennej stawki żywieniowej.

§ 3

Opłata stała tzw. czesne obejmuje częściowe koszty przygotowania posiłków oraz koszty zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez przedszkole w zakresie przekraczającym podstawę programową.

§ 4

Opłatę stałą za usługi świadczone przez przedszkole, określone w § 3, ustala się w wysokości 75,00 zł. miesięcznie.

§ 5

Ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł. miesięcznie od dziecka w wieku 6 lat za godziny zajęć ponad podstawę programową realizowanych w ramach rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

§ 6

1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu określa się w oparciu o obowiązujące normy fizjologiczne dla dzieci oraz ceny surowców użytych do przygotowania posiłków.

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej zależy od ilości posiłków, z których korzysta dziecko w przedszkolu. Dzienna stawka żywieniowa obejmuje:
a) dwa posiłki dzienne tj. śniadanie i obiad,
b) jeden posiłek dziennie tj. śniadanie lub obiad.

3. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą rodziców.

4. Dopuszcza się możliwość nie korzystania z posiłków przez wychowanków.

§ 7

1. Na drugie i kolejne dziecko z rodziny opłatę stałą obniża się do wysokości 55,00 zł. pod warunkiem, że dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do świadczeń z ustawy o pomocy społecznej.
2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom ( opiekunom ) przysługuje odpis za wyżywienie, w wysokości ustalonej dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

§ 8

Opłaty, o których mowa wyżej, należy wnosić do kasy Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec i Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.

§ 10

Traci moc uchwała Nr XXXV/253/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w zakresie przekraczającym podstawy programowe w Przedszkolu Samorządowym w Lubrańcu opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj. - Pom. z 2006 r. Nr 14, poz. 170.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czynszak


Uzasadnienie

Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu jest przedszkolem publicznym gdyż spełnia wymogi zawarte w art. 6 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Nabór dzieci do przedszkola opiera się o zasadę ogólnej dostępności. Wychowanie i nauczanie odbywa się w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty opłaty za świadczeni w prowadzonych przez gminy przedszkolach publicznych ustala Rada Gminy z uwzględnieniem art. 6 pkt. 1. Ustala się opłatę stałą od 1 stycznia 2008r. w wysokości 75zł miesięcznie a opłatę od dziecka w wieku 6 lat za godziny zajęć ponad podstawę programową w wysokości 20 zł miesięcznie. Przedkładając niniejszy projekt uchwały proszę Wysoką Radę o jej podjęcie w zaproponowanym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (3 stycznia 2008, 09:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2849