NULL string(0) ""

Uchwała nr III/21/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu i rady osiedlowej.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 2 ust. 3 Statutu Osiedla ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 48, poz. 818 oraz z 2005r. Nr 132, poz. 2206 )

Uchwała nr III/21/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie przeprowadzenia wyborów przewodniczącego zarządu i rady osiedlowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity ustawy z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 2 ust. 3 Statutu Osiedla ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 48, poz. 818 oraz z 2005r. Nr 132, poz. 2206 )


                                                   R A D A   M I E J S K A
                                                         u c h w a l a :

 
 
                                                               §  1
 
 
Zwołać na dzień 9 lutego 2007 roku o godz. 1800 w pomieszczeniu sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, zebranie miejskie mieszkańców miasta Lubrańca celem przeprowadzenia wyboru przewodniczącego zarządu i rady osiedlowej.
 
                                                               §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec
                         
                                                              §  3
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu 
 
                                                                               Ryszard Czynszak
 
 
  
                                                   U Z A S A D N I E N I E
 
 
Miasto Lubraniec jest samorządową formą organizacji życia publicznego mieszkańców, nie posiada osobowości prawnej, działa jako jednostka pomocnicza gminy i miasta Lubraniec i stąd wynika jej status osiedla. Organami miasta są: zebranie miejskie i rada osiedlowa jako organy uchwałodawcze, zarząd rady osiedlowej jako organ wykonawczy i przewodniczący zarządu jako organ wykonawczy zarządu.Prawo do udziału w zebraniach mają wszyscy mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin. Kadencja organów samorządu mieszkańców wymienionych powyżej trwa 4 lata i kończy się w momencie wyboru nowych organów miasta. Celem dokonania wyboru przewodniczącego zarządu i rady osiedlowej, rada miejska zarządza zwołanie zebrania miejskiego w terminie do 3 miesięcy od daty wyboru rady miejskiej.Ponieważ rada miejska wybrana została dnia 12 listopada 2006 roku, w podejmowanej uchwałe określa się by wybory przewodniczącego zarządu i rady osiedlowej odbyły się w dniu 9 lutego 2007 roku. 
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.
 
 
                                                                                         B U R M I S T R Z
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (13 lutego 2007, 10:31:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2930