NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta LubraniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr III/18/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późniejszymi zmianami )


                                       RADA  MIEJSKA u c h w a l a:
 
                                                       §  1
 
1.  Wynagrodzenie  miesięczne brutto dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec Pana 
Krzysztofa Wrzesińskiego składające się z:
 
     1)  wynagrodzenie zasadnicze                                            4.600,00 zł
 
     2)  dodatek za wieloletnią pracę                                            920,00 zł
          w wysokości 20%  wynagrodzenia
          zasadniczego
 
     3)  dodatek funkcyjny                                                       1.500,00 zł
 
     4)  dodatek specjalny w wysokości 30%                              1.830,00 zł
          wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
          funkcyjnego
 
     Ogółem wynagrodzenie brutto                                           8.850,00 zł
 
                                                      §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                     §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 06 grudnia
2006 roku.
 
 
                                                                               PRZEWODNICZACY 
                                                                                 RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                             RYSZARD CZYNSZAK  


 
                                            U z a s a d n i e n i e  

do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2006 z dnia 27 grudnia 2006r.
 
Pan Krzysztof Wrzesiński został ponownie wybrany Burmistrzem Gminy
i Miasta Lubraniec w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy miedzy innymi ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. W przedstawionym projekcie uchwały  wynagrodzenie składa się  z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku specjalnego i jest adekwatne do wkładu pracy związanego z kierowaniem oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin ... (  Dz. U. Nr 146, poz.1223 z późniejszymi zmianami ).
Maksymalne wynagrodzenie burmistrza zgodnie z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych  nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 7-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu się wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  ( Dz. U. z 1999 roku Nr 110, poz. 1255  z późniejszymi zmianami ).W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 
 
                                                                                          PRZEWODNICZACY
                                                                                             RADY MIEJSKIEJ
 
                                                                                         RYSZARD CZYNSZAK

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 13:10:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2741