NULL string(0) ""

Uchwała nr III/17/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. )

Uchwała nr III/17/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. )


                                                 R A D A   M I E J S K A 
                                               uchwala, co następuje:

 
                                                           §  1
Przyjmuje się program współpracy Gminy i Miasta Lubraniec w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm. ) w brzmieniu załącznika do uchwały.
 
                                                          §  2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                          §  3
Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                          §  4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
                                                                                           PRZEWODNICZĄCY
                                                                                      Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                            Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 13:01:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2279