NULL string(0) ""

Uchwała nr III/16 /2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr III/16 /2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami ) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)


                                  R a d a  M i e j s k a  u c h w a l a :  
 
                                                            §  1
 
Przyjąć Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
                                                            §  2
 
Traci moc uchwała Nr XXXVII/275/2006 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 17 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 
                                                            §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
 
                                                            §  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007 roku.
 
 
 
 
                                                                                              PRZEWODNICZĄCY
                                                                                         Rady Miejskiej w Lubrańcu                                                     
                                                                              
                                                                                               Ryszard  Czynszak
U z a s a d n i e n i e (86kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr III/16/2006 MIEJSKO - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY I MIASTA LUBRANIEC NA 2007 rok (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 12:45:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2244