NULL string(0) ""

Uchwała nr III/15/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia

Uchwała nr III/15/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostawy wody i odbiór ścieków realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz.858 ), po wykazaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu kosztów zweryfikowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec pod względem celowości ich ponoszenia


                                    Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
                                                            §  1
 
Zatwierdzić przedłożoną przez Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu taryfę opłat za dostawę wody i za odbiór ścieków w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
 
                                                           §  2
 
Taryfa obowiązuje na okres jednego roku tj. od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku
 
                                                           §  3
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                           §  4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                             PRZEWODNICZĄCY
                                                                         Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                              Ryszard Czynszak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZATWIERDZAJĄCEJ TARYFĘ (73kB) pdf

Załącznik do uchwały Nr III/15/2006 (99kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 12:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2733