NULL string(0) ""

Uchwała nr III/13/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 5 grudnia 2006w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno „ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno „

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


                                                     RADA MIEJSKA
                                               uchwala co następuje:
 
                                                          § 1 
1. Rada Miejska w Lubrańcu wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia
    prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. „ Budowa drogi
    gminnej Rabinowo – Czajno ” w ramach priorytetu 3 Zintegrowanego Programu
    Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Rozwój Lokalny w formie weksla                 
    in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 828.676,10 zł, nie większej niż
    wysokość kwoty dofinansowania.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanowione jest na okres 5 lat od dnia
    zawarcia umowy na realizację tego projektu.
3. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych gminy.
 
                                                         § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                         § 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                                                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                          Ryszard Czynszak
 
 
 
                                             U Z A S A D N I E N I E
 
 
W związku z przyznaniem Gminie i Miastu Lubraniec środków finansowych na realizację projektu pn. „ Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno ” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zachodzi konieczność ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystanie środków w kwocie 828.676,10 zł, nie większej niż kwota dofinansowania. 
Zabezpieczenie ustanowione jest na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy na realizację tego projektu. Zabezpieczeniem takim jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
Mając na względzie prawidłową realizację umowy o dofinansowanie niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały, którą uważa się za w pełni zasadną.
 
 
                                                                                        PRZEWODNICZĄCY
                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                         Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 11:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2384