NULL string(0) ""

Uchwała nr II/11 /2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 5 grudnia 2006w sprawie określenia podmiotu do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr II/11 /2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie określenia podmiotu do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


                                              RADA MIEJSKA uchwala:
 
                                                            § 1
 
1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu wykonuje czynności 
    w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta
    Lubraniec  w następującym zakresie:
  1) przyznania nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia    
      rocznego oraz odpraw i innych świadczeń prawem przewidzianych 
      związanych ze stosunkiem pracy,
    2) udzielania urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,
    3) delegowania  w  podróże  służbowe  i  ustalenie  zwrotu należnych
        wydatków z tym związanych.
  
                                                          § 2
 
Traci moc uchwała Nr II/13/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia
13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia podmiotu do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu.
 
                                                          § 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Lubrańcu.
 
                                                          § 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                 PRZEWODNICZĄCY
                                                                             Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                  Ryszard Czynszak
 
 
 
                                                                       
                                            U Z A S A D N I E N I E  
do uchwały Rady Miejskiej Nr II/11/2006 z dnia 05 grudnia 2006 roku
 
 
 
Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych w art. 1 określa status prawny pracowników zatrudnionych w urzędach gmin zwanych dalej pracownikami samorządowymi.
Pracownicy samorządowi są zatrudniani między innymi na podstawie wyboru.
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do burmistrza dokonuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego lub w zakresie ustalonym przez ten organ w odrębnej uchwale jego przewodniczący.
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu, która określa zakres spraw upoważniających Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubrańcu do podejmowania decyzji z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec.
        
 
                                                                                          PRZEWODNICZĄCY
                                                                                     Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                                          Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (12 lutego 2007, 11:06:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2621