NULL string(0) ""

Uchwała nr I /4/2006Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 24 listopada 2006powołania składu osobowego Komisji Kultury, Zdrowia, Sportu, Edukacji, Spraw Rodziny i Bezrobocia Rady Miejskiej w Lubrańcu. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I /4/2006
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 24 listopada 2006


powołania składu osobowego Komisji Kultury, Zdrowia, Sportu, Edukacji, Spraw Rodziny i Bezrobocia Rady Miejskiej w Lubrańcu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


                                                   R a d a   M i e j s k a
                                                  uchwala, co następuje:
 
                                                                §  1
 
1. Powołuje się Komisję Kultury, Zdrowia, Sportu, Edukacji, Spraw Rodziny i Bezrobocia
    Rady Miejskiej w Lubrańcu w następującym składzie:
 
    1)  Radna Dombek Ewa
 
    2)  Radny Magos Kazimierz
 
    3)  Radny Kobiela Jan
 
    4)  Radna Sudomir Danuta
 
    5)  Radna Zwolińska Józefa
                                                                                           
                                                                §  2
 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubrańcu
                                                                                          
                                                                                Ryszard Czynszak
 
 
 
 
                                                    U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
         § 18 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określono, że rada powołuje 4 stałe komisje, a radny może być członkiem najwyżej 1 komisji z wyłączeniem komisji rewizyjnej.
§ 68 ust. 2 określa, że w komisji kultury, zdrowia, sportu, edukacji, spraw rodziny i bezrobocia  pracuje 5 radnych, radni w czasie przerwy w obradach dzisiejszej sesji zadeklarowali swój udział do prac w poszczególnych komisjach rady miejskiej.
         Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego komisji kultury, zdrowia, sportu, edukacji, spraw rodziny i bezrobocia.

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (29 listopada 2006, 09:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2952