NULL string(0) ""

Uchwała nr I/11/2010Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 1 grudnia 2010powołania składu osobowego doraźnej komisji statutowejNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr I/11/2010
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 1 grudnia 2010


powołania składu osobowego doraźnej komisji statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz § 18 ust. 3 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )


R a d a   M i e j s k a
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. 1. Powołuje się doraźną komisję statutową w następującym składzie:
 
            1)  radny Jan Kobiela,
 
            2)  radny Mariusz Podczarski,
 
            3)  radny Lesław Stanisławski,  
 
            4)  radna Jolanta Jędrzejewska,
 
            5) radny Stefan Gralak.
 
        2. Zakresem działania doraźnej komisji statutowej jest opiniowanie projektów
            uchwał w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubraniec skierowanych przez
            burmistrza pod obrady sesji rady miejskiej.
                                                                                        
§ 2. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 
 
        
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
§ 18 ustęp 3 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec określa, że rada gminy może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

Na wniosek radnych powołuje się doraźną komisję statutową , której zakresem działania będzie opiniowanie projektów uchwał w sprawie Statutu Gminy i Miasta Lubraniec skierowanych przez burmistrza pod obrady sesji rady miejskiej.

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie stosownej uchwały dotyczącej powołania składu osobowego doraźnej komisji statutowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
Kazimierz Magos
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (30 grudnia 2010, 12:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2569